Målselv kommune

Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie OBS! Arkivet er digitalisert, og vi legger det ut fortløpende

Arkivskaper: Alf Kiil

Tidsperiode: 1663 - 1994

INNHOLD

Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie.

Fra koloni til kommune 1636-1922: Om innvandrerne fra Østerdalen og Gudbrandsdalen ca. 1500-1786. Kirke-, fattig- og skolestell, kultur 1772-1903.
Diverse emner 1565-1920
Materiale samlet etter person, gård og tema 1704-1980
Målselv kommune – formannskapet 1849-1892
Møtebøker 1849-1889
Kopibøker 1849-1892
Brevjournal 1849-1876
Annet arkivmateriale
Finnmark 1620-1813
Nordland, Tromsø og Senja 1665-1947
Samiske, finske og kvenske dokumenter 1593-1889
Personer og slekter 1620-1835
Skippere og styrmenn 1610-1794
Nordland 1684-1898
Materiale angående Jacob von der Lippe Parelius 1771-1812
Handelshus 1810-1826
Privatarkiver
Korrespondanse, manuskripter m.m. angående bokprosjekter 1939-1988
Tillegg: Innsendte manuskripter i kopi

Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie

Alf Kiil (1906-1995) var ansatt i Arkivverket i førti år, fra han begynte som arkivassistent ved Statsarkivet i Kristiansand i 1934 til han gikk av med pensjon i 1974. Kiil virket som statsarkivar ved Statsarkivet i Trondheim i 20 år.

Følgende ble skrevet av tidligere statsarkivar i Tromsø Liv Mykland i et notat til Interkommunalt arkiv Troms, 1998

Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie består av mange typer materiale med forskjellig opphav. Felles for materialet er at det har inngått i Alf Kiils livslange arbeid med vår nordligste landsdels historie. Samlingene har stadig vært under supplering, og Kiil nyttiggjorde seg dem i mange sammenhenger. Materiale innsamlet og benyttet for ett formål, kan siden være brukt på ny ut fra andre problemstillinger.

Det meste av materialet er løse dokumenter. Disse er organisert dels etter emne eller prosjekt, dels etter materialets art. En del arkivkilder er også bundet inn.

Samlingene inneholder avskrifter og kopier av originalmateriale, samt Kiils notater, sammendrag og manuskriptutkast. I tillegg omfatter de avisutklipp, trykksaker og korrespondanse. Korrespondansen viser at Kiil ikke bare selv har innhentet materiale, men også har gitt råd, opplysninger og kildeveiledning til forskere og andre som henvendte seg til ham.

Det gjøres oppmerksom på at samlingene inneholder Kiils utvalg av kilder, ikke nødvendigvis fullstendige avskrifter eller kopier. De er samlet inn fra flere kommunearkiv, statsarkivene og riksarkivene i Danmark og Norge. Dessuten fra universitetsbibliotekene i Oslo og Bergen, Videnskabsselskabets bibliotek i Trondheim (Gunnerusbiblioteket) og Det Kongelige bibliotek i København, samt fra andre instanser og privatpersoner. Materialet varierer i mengde – enkelte emne er meget fyldig dokumentert, mens for andre emners vedkommende er mer sparsom dokumentasjon.

Alf Kiil var klar over at hans samlinger var viktige også for andre som skulle arbeide med nordnorsk historie. Derfor har han sørget for at samlingene nå er tilgjengelige. Han har testamentert hoveddelen til, som dekker hele Nord-Norge, til Statsarkivet i Trondheim, mens materiale som gjelder Målselvs historie er gitt til Målselv kommune.

Betingelsen for å få benytte samlingene er ifølge Kiils testamente at man som kildehenvisning oppgir «Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie».

Om arkivet og katalogen

Hoveddelen av arkivmaterialet som er beskrevet i denne katalogen, er notater, avskrifter og kopier Alf Kiil har benyttet til forskningsformål. Bakerst i katalogen finnes en serie under overskriften Privatarkiv hvor arkivboksene er merket med løpenumre fra P1 til P7. Dette materialet inneholder private brev, avisutklipp, forelesningsnotater m.m.

Den delen av Alf Kiils samlinger som ble gitt til Målselv kommune, ble i hovedsak samlet inn under arbeidet med Målselv bygdehistorie. I samlingen finnes opplysninger om koloniseringen av Målselv på slutten av 1700-tallet, om kommunalforvaltningens fremvekst; om skolevesen og fattigvesen, om formannskap og kommunestyre. Det finnes også opplysninger om enkeltpersoner, slekter og gårder.

Arkivet ble i 1998 grovordnet og listeført av daværende statsarkivar ved Statsarkivet i Tromsø Liv Mykland og arkivar Tove Johansen, tidligere ansatt ved Interkommunalt arkiv Troms (IKAT). I forbindelse med innhenting og ordning av første del av Målselv kommunes eldre arkiv i 2004, ble arkivmaterialet etter Alf Kiil gjennomgått på nytt, listeført og finordnet.

 

Fra koloni til kommune 1636-1922

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

1
1749-1889  Utskrift og notater fra justisprotokoller for Helgeland (de første rydningsmenn i Målselv)
1699-1730  Kopier, avskrifter – Helgeland: Kopp- og ildstedsskatt (1699, 1711), krigsstyr (1714), dragonutredning (1717), brannstyr (1730)
1786-1896  Kolonisering og nyrydning – notater, kildekopier og manuskripter
1790-1793  Mappe merket «Colonien» – kopier
1798             Undersøkelsesforretning 25. april 1798 av amtmann Sommerfelt over allmenningen i Salangen, Malangen og Bardu i Senja fogderi
1796-1798 Dokumenter angående undersøkelsesforretning av amtmann Sommerfelt (1796-1798)de undersøkelsesforretning av amtmann Sommerfelt (1796-1798)

2
1636-1854  Alle titlene i kursiv ligger i kronologisk rekkefølge slik de lå i mappen
Hans Kiil på Langnes, hans etterslekt på Tromsøysund (1757-1849)
Hans Kiil Corneliussen og saker mot han (1810-1817)
Innflytterne fra Nord-Østerdal (1791), Bardu (1825-1852)
«Søringer» i bygder utenfor Målselv-Bardu (1871-1804),
Innflyttede til Målselvdalen (1852-1854),
Målselv i eldre kilder (1636-1699)
Axel Hagemanns Opptegnelser fra tiden (1812-1817), fra rydningstiden (1790-årene), forstrekninger til nybyggerne (1788-1790). Kongelig resolusjon av 24. august 1791 med vedlegg
Holmboe – ønske om å overta driften av almenningsskogene i Målselv og Bardu (1792) Holmboes forstrekning til nybyggerne (1790-1810)

Udatert      Kartotekkort med arkivhenvisninger på stikkord Jens Holmboe, Misjonskollegiet mv

1789-1892  Notater, kildekopier m.m. kopibok Målselv formannskap (1849-1892), Biskop Kroghs visitasberetning (1806), notater om krigs og nødsårene (1801, 1807-1814), Bardu-skogen (1789-1791), Utflytterne fra Nord-Østerdalen (1791)

1790-1860  Skogen i Målselv 1790-tallet – 1860. Inneholder bl.a. dokumenter om rett til skog og skogshogst, skogfogder, sagbruk, ulovlig skogshugst, statens utvisningsrett, forholdet mellom staten og bønder. Mappe I

3
1790-1860  Skogen i Målselv 1790-tallet – 1860. Inneholder bl.a. dokumenter om rett til skog og skogshogst, skogfogder, sagbruk, ulovlig skogshugst, statens utvisningsrett, forholdet mellom staten og bønder. Mappe II
1805-1812  Forslag til skogreglement 1805-1812
1806          Grensegang mellom Senjen og Tromsø fogderi
1833-1867  Notater, kopier vedrørende retten til jord og skog, fiske og fangst i Målselv-området
1892-1909  Notater, kopier angående Tromsø amtsformannskap: Landbruket (vandrelærere, amtsagronomer, beretninger for landhusholdningsselskapet m.m.)
1892-1922  Notater, kopier – utbygging av fossekraft 1892-1922

Om innvandrerne fra Østerdalen og Gudbrandsdalen ca.1500-1786

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

4
1661-1747  Avskrifter fra Røros Kobberverksarkiv (1661-1694 og 1675-1795), materiale angående Østerdalen 1600- og 1700tallet, registrering av skifter, manntall (1664), notater fra kirkebøker (1734-1741), panteboksforretninger (1712-1747)
1638-1752    Utdrag av tingbøker for Østerdalen
1500-1600-t Notater om gårdshistorie og ættetavler, gårder i Østerdalen, 1500- og 1600-tallet
1500-1600-t Østerdalen: Notater og avskrifter ang gård og slekt. Mappe I

5
1500-1600-t  Østerdalen: Notater og avskrifter ang gård og slekt. Mappe II
1776-1786     Lasse Olsen Fagerlidalen og leilendingen på Prestegård i Øyer

Kirke-, fattig- og skolestell, kultur 1772-1903

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

1799-1866  Manntall og kirkebokutdrag Målselv
1772-1903  Kildekopier m.m. – religiøse og kirkelige forhold (1830-1886), prester i Lenvik (1772-1855), kirke og kirkegård (1798-1864), kirkebygningskassen (1879-1883), Hauge og Haugianerne (1802-1816), fattigkommisjon (1865), skolevesen (1871-1903)

6
1776-1896  Kildekopier – fattigvesen
1840-1850 Kildekopier – Målselv prestegård
1853-1881  Presten og menigheten (1853-1881) Kommunen (1860-1869)
1865           Fra kallsbok for Målselv prestegjeld
1856-1881  Utdrag av Målselv sogneprests kopibøker

7
1869-1875 Bondevennforening i Målselv. Notater fra Folketidende 1869-1875

Ulike emner 1565-1920

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

8
1837-1888 Kildekopier vedrørende Bardu og Målselv – bumenn og de svenske reinsamene del 1del 2

9
1565-1888  Drenger. Materiale om tjenestefolks rettigheter og kår (de som ikke eier matrikulert jord) 1565-1838
1814-1888  Innberetninger om årsvekst
1881-1910  Amtmannens femårsberetninger (Tromsø amt)
1855-1872  Kopibok for fogden M. Nissen Drejer 1855-1864 og 1872. Med register

10
1865-1867   Dokumenter (1865-1867) om en bortkommen pike på fem år, Ragnhild Haldorsdatter, som forsvant og døde i Målselv i 1859. Påskrift på omslaget: » ‘En hendelse så sørgelig’
1902-1919     Kopi av lappefogd Erik Myres dagbokopptegnelser
1865-1881     Kopi av ligningsprotokoll fra Målselv kommune i henhold til lov om fattigvesenet på landet § 45, aut. 2. januar 1865. (1865-1871)  Kopi av ligningsprotokoll for Målselv ligningskommisjon (1875-1881)
1881-1920    Kopi av register til møtebøkene for Målselv kommunestyre
1838-1850    Kopi av møtebok for Lenvik formannskap
1872-1920    Registrering av avisstoff, notater

11
1850-1880   Utpantnings, auksjons og eksekusjons¬forretninger 1850/51- 1871 – 1880 til 1. oktober
1884-1886   Politikk og politisk liv i Målselv
1707-1839   Notater fra kilder som gjelder Karlsøy kommune (1709-1830) Karlsøy: Prester, prestegård og prestegjeld (1707-1839)

12
Trykksaker, avisutklipp Helgøy, Karlsøy, Malangen
1837-1918   Notater til hjelp ved avslutning av Målselvhistorien
Ønske om utskillelse av Øverbygd som eget herred 1837
Amtmannens femårsberetning 1911-1915 Tromsø amt (trykt)
Einar J. Haave: Maalselven og Bardu. Beretning om en undersøkelsesreise for selskapet til emigrasjonens indskrenking 1912
Utdrag av aviser, mest Tromsøposten og Tromsø stiftstidene 1884-1918

 

Materiale samlet etter person, gård og emne 1704-1980

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

13
1824-1980  Storjord (1824-1870), Takelvdal (1843- 1885), Skogbrann
(1844), Møkleby (Kjelelvlien – Kjervelvlien) (1844), Jensvoll
(1952), Kirkesnes – Kirkesmoen (1827-1884), Alapmoen (1841), Elverum (1838-1867), Evenstad, Iselvmo og Iselvdalen (1847-1876), Bjørnstad (Nils Pedersen Bjørnstad), skoleholder Strømme Christophersen (omgangsskolelærer Bardu 1825-død 1844), Bakkehaug (1844-1855), trykksaker angående Aase Nordmo Løvberg 1961-1980

1792-1970  Brandskognes med Kjerelvdalen (1819-1867), Brorstad (1797-1870), Finnbakken (1792-1865), Forhaabningshaugen (1816-1881),Fossbakken  Broderstad (Fossbakken Klokkergård)(1864), Fosshaug (1809-1883), Fossli (1822-1970), Fredriksberg (1801-1846), Gullhav (1816-1832), Kjeldmo (1813-1846), Leirbakkmoen nedre (1816-1860), Lunneborg (Bjørklia) (1824-1970), Maukdal (1821-1867), Moen (kalt Frydenlund 1793) (1806-1876), Myre (1864), Nordmo (1849-1871), Rognmoen (1850-1866), Solli (1817-1857), Storbakken (1847-1866).

1764-1909   Fleskmo (1790-1863), Takholmbukt (1816-1851), Rossvoll (1809- 1871), Rossvoll Nedre (1809-1853), Møllerhaug (1854-1909), Pussholmen (1802-1885), Pusserabben (1833), Hagerfjellet (1809-1882), Rydningen (1827-1856), Sommerbakken (1810-1823),Kjerresnes (1764-1862)

14
1782-1980   Olsborg (1804-1983), Elvskiftnes (1838-1850), Fossmo (1856-1964) Fagerlidal (1782-1980), Finnsund (1801-1875), Rustad (1790-1885), Fagerli (1792-1863), Utrapet (1846-1875), Velta (1826-1858), Brandskognes (1889)

1820-1967   Fagerlidal (1949-1967),  Fagerli-Øverli Utrapet (1842-1969) Nordhus (1925-1965), Fleskmo – Velta (1969), Målselv kommunes grenser (1820-1968), Fagerlidal

1732-1882   Sommerting Baltestad og Gisund på Vang 1732: Saker angående finner – skifter (1767 og 1803), manntall Gisund og Baltestad (1764, 1767); generaljordebok Gisund og Baltestad
(1750). Manntall over Lenvik og Hillesøy sogn (1770), Finner i Målselv-Malangen (1769-1772), Naveren i Malangen (1779-1841)Sandens Lenvik (1768-1811), Sultevigen indre og Sultenvik
ytre i Lenvik (1765-1852), Målsnes i Målselv (1775-1858), Hollendernes i Målselv (1764-1882), Grundnes i Målselv (1823-1865)

1834-1872   Gårdsopplysninger Målselv: Maukstad (1872), Skjeggesnes (1840-1859), Skjellet (1834). Notater fra panteregistre og matrikler, flere gårder. En del enkeltutskrifter.

15

1858-1920   Medisinalberetninger fra Målselv

16#
1835-1915    Amtmannens femårsberetninger Målselv 1835-1890, Oppgaver over Åkerbruket 1890-1915

07
Mappe nr. 7 Kopier fra kirkebok for Målselv: Inn- og utflyttede 1862-1884 Folketelling 1865 for Målselv
18
1704-1820   Kopi fra Lenvik kirkebok: Konfirmerede 1704-1820

19
Dagbok for lappeoppsynet i 11. og 13. distrikt, Edvard Kiil 1890

Målselv kommune – formannskapet 1849-1892

Møtebøker 1849-1889

Innbundne kopier
20   1849-1861
21    1861-1870
22   1870-1875
23   1875-1880
24   1881-1889

Kopibøker 1849-1892

Innbundne kopier
25   1849-1870 CopieBog for Monselven
26   1870-1892 Copiebog for Monselven

Brevjournal 1849-1876

27   1849-1876 Dagbog for formandskapet i Monselven (Brevjournal)

ØVRIG ARKIV

Finnmark 1620-1813

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

28

Bosetning etc. Finnmark. Notater fra ulike kilder, 1500 og 1600-tallet
Avskrifter og fotokopier angående Finnmark 1600 og 1700-tallet, særlig handel og fiskeri
1715-1729   Dokumenter om frihandelstiden, legg I

29
1715-1729   Dokumenter om frihandelstiden, legg II
1730-1759   Finnmark, avskrifter og kopier fra perioden, legg I

30
1730-1759   Finnmark, avskrifter og kopier fra perioden, legg II
1763-1763   Finnmark, avskrifter og kopier. Legget er merket: Det almindelige handelskompaniet.

31
1772-1803   Finnmark. Jordbruk (1772-1803)
1788-1809  Avskrifter angående Finnmark (1788-1809). Hovedsakelig angående handel og fiskeri
1807-1813  Kopier angående Nordenfjeldske generalkommandant, Vardøhus festning
1620            Angående utskrift av Vardøhus amts gamle justisprotokoller 1620-  Kort fra UB avd. B Trondheim, Det kongelige norske Videnskabers selskap, bibliotek 1977
1730-1737  Deler av amtmanns Frimans kopibok

Nordland, Tromsø og Senja 1665-1947

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

32
Kopier av tingbøker for Troms 1600-og 1700-tallet
1707-1760   Avskrift fra tingbok for Tromsø 1707, fra tingbøker** for Tromsø (1714-1728), Tromsø justisprotokoll nr. 2 (1729-1744) og nr. 3 (1745-1760)
1760-1798   Avskrift fra Senja tingbok nr. 6 (1760-1764) Avskrift fra Senja og Tromsøjustisprotokoll nummer 1,3,4,5,6,7 og 11 (1764-1798)

33
1739-1742   Uårene 1739-1742 og kornforstrekningene. Bokmappe
1665-1773   Kopier og avskrift av dokumenter vedrørende ekstraskatt i Nordland 1665-1773. Materiale fra Riksarkivet
1741-1765   Kopier – ekstraskatten 1764-1765 Nordland og Troms. Materiale fra Riksarkivet. Avskrift av dokumenter fra Finmarkens amts arkiv 1741-1763
1791-1794   Notater fra Fogderegnskap for Tromsø og Senjen 1791-1794.Inneholder også noen opplysinger fra 1600-tallet.

07 Mappe nr. 7 Ligningsforretninger, innskudd Norges Bank 1816, Nordland og Troms

35
1947           Notater fra materiale i det kongelige bibliotek i København, tatt våren 1947 og omfatter perioden 1500-1800, inneholder blant annet hyllingsbrev, klager til kongen m.m.
1700-t       Materiale fra håndskriftsamlingen, Universitetsbiblioteket i Oslo: Avskrift – Forklaring over Fogderiet Helgelands Tilstand og Beskaffenhet og Producter 1735 av fogd P.Broch Angell
Kopi – Helgelands fogderi fiskerne og Folkets Næring (No.415)
Kopi – Om Nordlands Amt (No 416)
Kopi – Senjen og Tromsø Fogderie 1768 (No 411)

 

Lapper, finner, samer, kvener 1593-1889

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

36
1593-1850   Avskrifter, notater vedrørende finner
1776-1853   Finner (lapper) i Salten-området (1776-1853) Finner (lapper) i Troms og Senja (1780-1786)
1766-1852   Avskrifter, kopier vedrørende finner (lapper) og kvener (Troms og Nordland). Lyngen og finnene der (1769-1791 misjonær-rapporter), Ofoten (1766-1852), bufinner i Gisund tinglag (delvis med reindrift)
1730-1835   Avskrifter, kopier vedrørende innflytting av lapper fra Sverige 1600- og 1700- tallet. Østlapper (1730-1819). Markefinnene (1748-1835)

1613-1889   Avskrifter, kopier vedrørende Finnejordene bl.a. Matrikulering av finnerydninger i Tromsø fogderi (1723), finnerydninger i Salten (1727-1796), finneplasser i Salten (1689-1870, 1797-1847), kvenene (1789-1889), Tysfjord (1613-1873)

37

1862-1887   Avskrifter, kopier om finner (lapper), Troms
1873-1889   Materiale vedrørende lappeoppsynets virksomhet, kopier
1801-1913    Avskrifter, kopier vedrørende finner (lapper) (1801-1863), hele Troms. Inneholder: Axel Hagemann: Flytlappernes skogødelæggelser i Tromsø stift, Tromsø 1913

38
1720-1844
Skiveiene (Sjøvegan) gnr.20 i Salangen
Forholdet mellom samer og bumenn (bl.a. Salten)
Brotsverk og overgrep av bumenn mot finner og lapper (Bodø fjerding på Hernes (1772-1843)
Brotsverk og overgrep av finner og lapper, Salten, Bodø fjerding
på Hernes (1755-1807)
Notater fra Senja og Tromsø fogderegnskap (1775-1776)
Grensetraktaten og lappene (1754 og 1756)
Om den gjensidige lappeskatt (=finneskatt) og rett til reinbeite iflg.grensetraktaten av 1751
Lappesaker (1755-1759), avisutklipp fra Departements Tiende 1844 om grensetraktat

1749-1863 Kopier, avskrift – Handel Sverige-Ofoten (1749 – 1820), Markeder og planer om marked, deriblant Kvænangsmarkedene (1761-1863)

Personer og slekter 1620-1835

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

39
Udatert   Slektsopplysninger: Adrian Rokertsen Falkener, borgermester i Trondhjem i det 16.årh og hans etterslekt; slekten Figenschou; slekten Hegelund i Jylland; slekten Figenschou i Karlsøy;
slekten Kiil. Lagmann Jacob Pedersøns forfedre i Jylland; slekten Urbanus slekten fra Salten; slekten Bredal, klokkerslekt fra Tromsø
Mads Pedersens slekt
Slekten Quist
40
Udatert   Avskrifter, kopier, notater vedrørende Kiil-slekten
Avskrifter, kopier, notater vedrørende familien Stabell. Stensil om Bastian Stabell
Slekten Paus
Slektstavler familien Kjær fra Finmarkens amt, plansje 2 – 10.

41
1714-1760   Kopier vedrørende Jacob Hersleb
1740-1750   Avskrifter, kopier vedrørende fogd i Salten Niels Myhre, død 5. juni 1752
1620-1835  Dokumenter vedrørende gården Nordviken i Alstadhaug i Nordland og familien Zahl
Notater om Trondhjemsborgere, slutten av 1600-tallet.
Bokmappe

 

Skippere og styrmenn 1610-1794

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

42
1610-1781   Troms-skippere og -styrmenn 1610-1781
1610-1770   Notater vedrørende skippere og styrmenn, Troms 1610-1780 Bokmappe
1731-1794   Avskrifter, kopier vedrørende jekteskippere

Nordland 1684-1898

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

43
1684-1898   Salg av krongods, auksjon 1729, opphevet ved kgl. res. 17. desember 1829. Salten og Helgelands fogderi
Besiktigelse av Nord-Herøy gård 30. juni 1762
Dokumenter vedrørende gården Fiskvåg i Saltdalen (1752-1753)
Dokumenter vedrørende gården Handberget i Borge (Didrik Christian Schiölager) (1758)
Beiarns kongelige allmenning (1807)
Inndyr hovedgård, besiktigelse (1684)
Bodøgård (1694, 1735)
Dokumenter vedrørende Meløy (1684-1898)
Isach Jørgen Coldevins klage til kongen 26.2.1763 over fogden
Grønbeck. Gjelder sikt og sakefallsrett. Alstadhaug prestegård, besiktigelse 1737

Udatert    Opplysninger om skifter –  Helland gnr. 2, Helle 6, Ørsnes gnr.7,  Øyhelle gnr. 10, 25 Fagerbakken, Haverdal, (Lofoten)
Materiale vedrørende Jacob von der Lippe Parelius 1771-1812
Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

44
1771-1781    Jacob von der Lippe Parelius
1771-1812    Avskrifter, kopier vedrørende Jacob von der Lippe Parelius. Sogneprest i Meldal – engasjerte seg i skolestell, fattigstell og kulturelle anliggender
1776-1781   Kopier vedrørende Parelius borgerlige skole i Trondheim
1785-1790  Kopier vedrørende Parelius – fattigstell

Handelshus 1810-1826

Arkivmaterialet består av notater, avskrifter og kopier.

1810-1820
Tvist mellom toller Helliesen og hans betjent Melchior Koch (1819-1820)
Stattholderskapet og Provideringskommisjonen (1810-1814)
«Bodøsaken» (1820)
Bodøsaken II (1818-1820). Omslag merket «Tolleren og amtmannen mfl.»

1813-1826   Kjøpmann og russisk visekonsul Johannes Sybrandt i Tromsø. Brev med ulike korrespondenter: Denovan, Crowe, Stead m. fl. skifte (1821-1826)
Korrespondanse til H. Hoe a/s Trondheim bl.a. med de samme utenlandske korrespondenter som Sybrandt (1813 – 1822)

PRIVATARKIV

Korrespondanse, manuskripter m.m. vedrørende bokprosjekter 1939-1988

P1
1939-1950   Forberedelse av bygdeboksarbeid for Målselv kommune
1972-1981    Korrespondanse i forbindelse med arbeidet med Målselv bygdehistorie
1981              Utgivelse av Målselv bygdebok 1981. Inneholder også privat korrespondanse om bygdeboka.
1980-1981   Vedrørende trykking av Målselv bygdehistorie: kart, liste over illustrasjoner, belysende dokumenter til bilder
1953-1960   Korrespondanse vedrørende Arkivhåndboken
1966-1969   Korrespondanse vedrørende Arkivhåndboken

P2
1964-1973
Felleshistorien for Lofoten og Vesterålen. Korrespondanse 1964-1973.
Korrespondanse med Øystein Bottolfsen og andre om felleshistorien, og om utgivelse av en egen nordnorsk kildeserie. Kiil stiller sitt materiale om Vesterålen til disposisjon for Felleshistorien. Kopi av manuskript: Slekt skal følge slekters gang. Kap.1 Krigs- og nødsår.
Kapittel 7 Handel og samferdsel, forfatter ikke angitt
Bergenshandelen (fra 1500-tallet) 22 sider.

1979-1985
Manuskript til deler av Kjerringøy handelssteds historie frem til Jens Ellingsens tid (1830-tallet), 35 maskinskrevne sider (upublisert). Korrespondanse med Nordland fylkesmuseum ved Harry Ellingsen 1995. Manuskriptet er skrevet etter oppfordring fra Bodøbygdeboknemnd 1979. Fylkesmuseet gir nå ut handelshistorien, og vil at AK skal kutte ned manuskriptet

1988   Forslag om at Hadsel historielag gir ut nordnorske brev, basert på Alf Kiils samlinger. (Prosjektbeskrivelse stilet til Fylkeskonservatoren i Nordland fra Øystein Bottolfsen)

Udatert        Norges økonomiske historie, notater av forelesninger fra professor Edvard Bull, diplomatikkens historie og andre forelesningsnotater, trolig 1929

1954-1974   Brev, avisutklipp og trykksaker angående Alf Kiils embetstid som statsarkivar i Trondheim 1954-1974

P3
1952-1994   Private brev, kvitteringer, trykksaker m.m.
1972-1979   Trykksaker
1979-1980  Korrespondanse vedrørende arkiv – domsarkivene

P4 Avisutklipp (3 omslag)

P5
1965-1969 Gårdsdokumenter (kopier og avskrifter) innsamlet av Vilhelm Kiil født 1902, vesentlig ang. Fagerlidal.
NAVF-søknad fra Vilhelm Kiil om arbeid med «Spesielle emner i norrøn mytologi og kultus 1969.

Arkivsaker fra Alf Kiils bror Erling. Notater fra skolen. Et fotografi av Erling Kiil.

Tillegg: Tilsendte manuskripter i kopi

P6
Udatert   Kari Lindbekk: Felleshistorien for Lofoten og Vesterålen bind I: 1500-1570 og bind II: 1570-1700. Stensilert, bind III 1570-1700
P7
Udatert   Vidkun Haugli: Kopi av manuskript til Målselv bygdebok III: Jutulstad gnr. 106, Kristianamo gnr. 107, Tillermoen gnr. 108
Udatert   Kopi av manuskript til Målselv bygdehisorie II (av Turid Følling Eilerten): Kretsen Målsnes og Hollendernes; Gnr. 2 Hollendernes; Gnr. 6 Finnbakken; Gnr. 7 Leirbekkmoen; gnr. 15 Kjeldmoen; gnr. 16, Brorstad.

Udatert  Kopi av manuskriptutkast til Målselv bygdehistorie gnr. 50-76 (noen gnr.mangler) –  Elvskiftnes gnr 50, Finnsund gnr. 52, Rustad gnr. 53, Fager¬lidal gnr. 54, Øvre Fleksmo (i daglig tale Velta gnr. 55), Nedre Fleskmo gnr. 56, Takholmbukt gnr 57, Sandbakken gnr. 58, Øvre Rosvold gnr. 59, Nedre Rosvold gnr. 60, Renfjellet; Storli gnr. 62, Kvannli gnr. 63, Møllerhaug gnr 65, Karlstad gnr. 66, Rundmo (Tussholm) gnr. 67, Pusserabben Fagerfjellet gnr. 68, Fuglemo gnr. 69-70, Blomli gnr. 71, Fugleli gnr. 73, Sommerbakken gnr. 74, Kjerresnes gnr.76

 

Design & utvikling: