Styret

Forvaltning av selskapet er tillagt styret. Styret tilsetter daglig leder og annet fast personale. Styret skal føre tilsyn med ledelsen av selskapet, men kan delegere til daglig leder (arkivsjef) å ansette vikarer, ekstrahjelp og prosjektmedarbeidere for inntil 1 år med forlengelse.

Styret skal ha fem medlemmer. Representantskapet velger styrets leder, nestleder og to styremedlemmer samt fire varamedlemmer, etter forslag fra en valgnemnd bestående av tre medlemmer.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for to år. Valget skal gjennomføres slik at minst to styremedlemmer med varamedlemmer står på valg hvert år. De ansatte skal være representert i styret.

Arkivet sjef eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret. Arkivsjef har møte- og talerett på styremøte, om ikke styret bestemmer noen annet for behandlingen av en enkelt sak.

Styret er ansvarlig for at selskapet drives i samsvar med sitt formål, selskapsavtalen og de rammer og retningslinjer som er vedtatt av representantskapet, og skal se til at regnskapsføring og økonomiforvaltningen er gjenstand for forsvarlig kontroll.

 

Styrets medlemmer

Styrets leder
Jan-Eirik Nordahl
Sørreisa kommune

Styrets nestleder
Ellinor Evensen
Nordreisa kommune

Styremedlem
Terje Bertheussen
Salangen kommune

Styremedlem
Stine Loso
Troms og Finnmark fylkeskommune

Ansattes representant
Audun Pedersen
Arkiv Troms

 

Styrets varamedlemmer

  1. Hilde Grønaas Størseth, Lyngen kommune
  2. Oscar Jakob Nergård, Senja kommune
  3. Karin Vaborg Christensen, Harstad kommune
  4. Roald Pedersen, Ibestad kommune

 

Sidsel Marie Gaare Blix er vararepresentant for de ansatte

Arkivets sjef, Hilde Elvine Bjørnå, fungerer som sekretær for styret, og har ansvar for å forberede styre- og årsmøtesaker

 

Møteprotokoller

Referat fra styremøte i Arkiv Troms 29_09_2023

Referat fra styremøte 16_06_2023

Referat fra styremøte 21_02_2023

Referat fra styremøte 17_02_2023

Referat fra styremøte i Arkiv Troms 09_12_2022

Referat fra styremøte i Arkiv Troms 14_10_2022

Referat fra styremøte i Arkiv Troms 10_06_2022

Referat fra styremøte i Arkiv Troms 18_03_2022