Tilgjengeliggjøring og formidling

Arbeidet med tilgjengeliggjøring og formidling er viktig for å kunne gi god service til alle som ønsker tilgang til arkivmateriale fra vårt fylke.

Gjennom ordning og katalogisering, digitalisering og satsning på informasjons- og formidlingstiltak rettet mot barn, skal Arkiv Troms arbeide for å fremme kunnskap om kommunearkivene som kulturell og demokratisk ressurs.

 • Ordning og katalogisering av eldre og avsluttet arkiv

  Arkiv Troms arbeider for at deltakerkommunenes eldre arkivmateriale blir oppsporet, ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring.

  Hva går ordningsprosessen ut på?

 • Digitalisering

  Digitalisering skal brukes som virkemiddel til å øke tilgjengeligheten til arkivene og gjøre de kjent for nye brukere. En helhetlig plan for digitaliseringsarbeidet ligger til grunn for denne satsningen.

  Digitalisering er et samlebegrep for prosesser der informasjon som er festet til et analogt medium (for eksempel papir, lydbånd, film) overføres til filer i et digitalt format på et digitalt medium (for eksempel harddisk, CD/DVD, diskett, magnetbånd). Hovedmålene for digitalisering er å bevare originalmaterialet og å tilgjengeliggjøre arkivet for flest mulig på en mest mulig hensiktmessige måte.

  I Nasjonal strategi for formidling og bevaring av digital kulturarv (2008-2009) påpekes det at samlingene i landets arkiv utgjør en vesentlig ressurs for forskning, undervisning og kultur- og samfunnsutvikling. Arkivet gir muligheter for nye fortolkninger og forståelse for nye generasjoner. Videre er det av vesentlig betydning at vi sikrer kildene og gir befolkningen demokratisk tilgang til dem.

  Digitalisering blir i dag sett på som et nøkkelverktøy for å gjøre arkivene søkbare og der igjennom gi flest mulig tilgang til denne kulturarv

   

  Pågående digitaliseringsprosjekter:
  1. Skadet arkivmateriale fra flere kommuner.
  2. Lydkassetter med livsløpsintervju samlet inn i regi av kulturkontoret i Berg kommune. Om lag 100 personer født mellom 1890 og 1920 er intervjuet om blant annet oppvekst, slekt og familie, skole og yrkesliv. Hvert intervju er på omlag 60. minutter.
  3. Lydkassetter med intervju av fiskere fra Dyrøy og Sørreisa overført av Sørreisa historielag. Disse omhandler tema som livet som fisker, lokal fiskerihistorikk og termiologi om blant annet om båttyper, fisketeknikker, redskapstyper, sosial organisasjon av fiskefartøy årssyklus i fisket og annet.
  4. Møtebokprosjektet. I 2008 ble det utarbeidet et søkbart register over møtebøker for kommunestyre og formannskap i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 1930-1970. Dette registeret er foreløpig publisert på nettsidene til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Det arbeides med å digitalisere vedtakene og knytte disse sammen med registeret.
 • Arkivformidling - Barnas arkiv

  Barnas arkiv – formidling av arkiv til barn

  Som en del av vår formidlingsstrategi ønsker vi å fokusere på formidling av historie og arkiv til barn og unge, en strategi vi har kalt for Barnas arkiv. Vi mener det er viktig å starte allerede i skolealder med å spre kunnskaper om lokal og regional historie, så vel som kunnskaper om arkiv.

  Ved flere skolebesøk på huset har vi registrert at elevene er svært interesserte i fortiden, og synes det er spennende med arkiv. Dessverre finnes det ikke et tilbud på formidlingssiden, som står i forhold til barn og unges interesse – i hvert fall ikke regionalt sett. Arkivverket har et godt digitalt tilbud, men det er preget av et nasjonalt perspektiv, og er heller ikke spesifikt rettet mot barn og unge som publikum. I forhold til andre kulturinstanser det er naturlig å sammenligne seg med – som biblioteker og museer – er ikke arkiv like synlig i terrenget. Mange er nok usikre på hva arkiv innebærer.

  Som et ledd i satsingen har Arkiv Trom satt i gang prosjektet Barneliv i Troms 1866 – 2016. Målet med prosjektet er å formidle Troms fylkes historie sett fra et barneperspektiv. Basert på kommunalt arkivmateriale er tanken å formidle til dagens barn hvordan det har vært å vokse opp i Troms fylke – og enkeltvis i de ulike kommunene. Målet er en interaktiv nettside spesielt beregnet på målgruppen barn og ungdom. Perioden 1866 – 2016 er ikke tilfeldig valgt. I 2016 var det nemlig 150 år siden Tromsø og Senjens fogderi ble skilt ut fra Finnmarkens amt, og ble til Tromsø amt. Dette var starten på Troms fylke, og det ønsker Arkiv Troms å markere.

  Høsten 2015 fikk Arkiv Troms støtte fra Kulturrådet, og kunne sette i gang med del én av prosjektet om barneliv. Gjennom en rekke arkivundersøkelser ble barnerelatert materiale i kommunearkivene i Troms kartlagt og listeført. En del av materialet ble også digitalisert. Våren 2016 sendte vi en ny søknad til Kulturrådet, om støtte til å utvikle den interaktive nettsiden Tidsmaskin Troms, der barnehistorien fra Troms skal formidles. Ved hjelp av egne midler og deres støtte er nå nettsiden Tidsmaskin Troms klar for publisering, og skal i årene framover være vårt viktigste satsningsområde for formidling av arkiv til barn og unge.

 • Norges dokumentarv - Unescos Memory of The World program

  Arkiv Troms arbeider for at arkivmateriale fra Troms blir en del av Norges dokumentarv.