Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Arkiv Troms. Hver deltaker er representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes stemme telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel.

Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med funksjonstid lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

Dagens representantskapet ledes av Vidkunn Haugli, Målselv kommune. Nestleder er Arne Bergland, som representerer Troms fylkeskommune.

Oversikt over representantskapets medlemmer og varamedlemmer finner du nedenfor

Representantskapets medlemmer 2015 – 2019

 

Dokumenter

Referat 2017

Årsmelding 2017

Referat 2016

Årsmelding 2016