Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Arkiv Troms. Hver deltaker er representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes stemme telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel.

Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med funksjonstid lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

Dagens representantskapet ledes av Anita Karlsen, Gratangen kommune. Nestleder er Kai Petter Johansen, Kvænangen kommune.

Representantskapet 2023-2027

Dokumenter

Årsmeldinger

Årsmelding for Arkiv Troms 2022

Årsmelding for Arkiv Troms 2021

Arsmelding for Arkiv Troms 2020 (signert 22.03.2021)

 

Årsmøteprotokoller

Godkjent protokoll årsmøte 2023

Godkjent protokoll årsmøte 2022

Godkjent protokoll årsmøte 2021